ការវាយតម្លៃនឹងផ្តល់ពិន្ទុជាសាកលអំពីអាការៈទូទៅនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាត

ការវាយតម្លៃនឹងផ្តល់ពិន្ទុជាសាកលអំពីអាការៈទូទៅនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាត
FB បណ្ឌិត សូរ៉ាវី
Soarawee Weerasopone, MD

ឯកទេសជំនាញវះកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោម
មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតវាជាលក្ខខណ្ឌនៃជម្ងឺទូទៅមួយដែលកើតមានលើបុរសមានវ័យចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅ។ អាការៈនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតនេះវាពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខមាលភាពបុរសប្រាកដមែន។ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹកនោមត្រូវតែសាកសួរនិងធ្វើកំនត់ហេតុប្រវត្តិជម្ងឺក៏ដូចជាការពិនិត្យសារពាង្គកាយនិងរួមជាមួយការធ្វើតេស្តវិភាគដែលចាំបាច់ណាមួយសម្រាប់អ្នកជម្ងឺនេះផងដែរ។ ក្នុងប្រធានបទនេះ ខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីកម្រងសំនួរដែលមានទម្រង់ផ្លូវការជាលក្ខណៈសាកលផ្តល់ជូនដូចតទៅនេះ ។

ការវាយតម្លៃនឹងផ្តល់ពិន្ទុជាសាកលអំពីអាការៈទូទៅនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាត
ជំងឺក្រពេញប្រូស្តាត គឺជាជំងឺទូទៅមួយសម្រាប់សុភាពបុរសដែលមានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំ។
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកជម្ងឺ______________________________________
កាលបរិច្ឆេទ______________________________________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត______________________________________

សំនួរទាំងនេះនឹងសួរលោកអ្នកលើអាការៈនៃការបត់ជើងតូច(នោម)ក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយរបស់លោកអ្នក។ សូមលោកអ្នកព្យាយាមឆ្លើយសំនួរនីមួយៗអោយបានច្បាស់លាស់បំផុតតាមដែលលោកអ្នកអាចឆ្លើយបាន។

ពិន្ទុរោគសញ្ញាក្រពេញប្រូស្តាតអន្តរជាតិ (IPSS)

  1. អាការៈនៃការនោមមិនអស់  តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនោមមិនអស់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. នោមញឹក តើលោកអ្នកនោមប៉ុន្មានដងក្នុងរយៈពេលប្រហែល២ម៉ោង? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. នោមទាស់(ច្រេកច្រូច) តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការនោមទាស់របស់លោកអ្នក? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. រាន់នោម ឬទប់នោមសឹងមិនជាប់ តើញឹកញាប់ដែរឬទេ ដែលលោកអ្នកមានមានអារម្មណ៍ថារាន់នោមរាល់ពេលដែលលោកអ្នកឈឺនោមម្តងៗ? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. កម្លាំងនោមខ្សោយ តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថារាល់លើកដែលលោកអ្នកនោមកម្លាំងនោមរបស់លោកអ្នកខ្សោយ? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. នោមតឹង តើរាល់ការនោមម្តងៗ លោកអ្នកត្រូវតែប្រឹងដែរឬទេ? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 20% 
គ.            គិតថាប្រហែលតិចជាង 50%  
ឃ.            មានអារម្មណ៍មិនល្អអំពី 50%   
អ៊ី            គិតថាច្រើនជាង 50%
f.            ពិតជាពិបាកណាស់/ច្រើនមែនទែន
  1. នោមញឹកនៅពេលសម្រាន្ត តើក្នុងមួយយប់លោកអ្នកត្រូវក្រោកឡើងមកនោមប៉ុន្មានដង? (សូមជ្រើសត្រឹមមួយចម្លើយ)
ក.            មិនក្រោកទេ
ខ.            ១ដង
គ.            ២ដង 
ឃ.            ៣ដង
អ៊ី            ៤ដង
f.            ៥ដង

បន្ទាប់ពីបំពេញសំណួរទាំង 7 រួចហើយ យើងអាចគណនាពិន្ទុ International Prostate Symptom Score (IPSS) ដែលបែងចែកជា 3 ប្រភេទនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

  • 1-7 : ស្រាល
  • 8-19 : មធ្យម
  • 20-35 : ធ្ងន់
ការវាយតម្លៃនឹងផ្តល់ពិន្ទុជាសាកលអំពីអាការៈទូទៅនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាត______________________________________

គុណភាពនៃការរស់នៅ ប្រសិនបើលោកត្រូវទ្រាំនឹងអាការៈខុសប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទឹកនោមរបៀបនេះពេញមួយជីវិតរបស់លោកអ្នក តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?

ក.រីករាយណាស់
ខ.សប្បាយ
គ.ពេញចិត្ត
ឃ.ពិបាករ៉ាយរ៉ាប់ 
អ៊ីមិនពេញចិត្ត
f.មិនរីករាយ
g.ពិបាកទ្រាំណាស់
ការវាយតម្លៃនឹងផ្តល់ពិន្ទុជាសាកលអំពីអាការៈទូទៅនៃជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាត
ការរក្សាបាននូវគុណភាពជីវិតល្អ គឺជាគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺក្រពេញប្រូស្តាត។

នេះគឺជាពិន្ទុរោគសញ្ញាក្រពេញប្រូស្តាតអន្តរជាតិ (IPSS)។ អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ឥតគិតថ្លៃ ១
ឥតគិតថ្លៃ ២
WeChat
WhatsApp BW ៣
Telegram ចុងក្រោយ
ជួរ

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

Rezum បច្ចេកទេសព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតធំតាមវិធីបាញ់ចំហាយទឹក

Rezum បច្ចេកទេសព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតធំតាមវិធីបាញ់ចំហាយទឹក

ប្រព័ន្ធ Rezum ដែលជានីតិវិធីអាប់ដេតប្រលោមលោកក្នុងជំងឺលើសឈាមក្រពេញប្រូស្តាតស្រាល (BPH) ត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ 2015។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីគុណសម្បត្តិរបស់វាលើការកែលម្អរោគសញ្ញាទឹកនោម។ យើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះ។ ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជំងឺលើសឈាមក្រពេញប្រូស្តាតស្រាលឬ BPH គឺជាជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺទាំងនេះបន្តអាន “Rezum: Minimally invasive water vapor therapy for BPH“

យុទ្ធសាស្ត្របង្ការជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីការពារជម្ងឺខ្សោយប្រដាប់ភេទ

យុទ្ធសាស្ត្របង្ការជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីការពារជម្ងឺខ្សោយប្រដាប់ភេទ

បញ្ហាងាប់លិង្គត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទលំដាប់កំពូលនៅក្នុងការិយាល័យ Urology របស់ខ្ញុំ។ ខណៈពេលដែលបញ្ហាដ៏អាម៉ាស់នេះ មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងស្ថានភាពនេះ ខណៈដែលពួកគេតែងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្តារសរីរាង្គដ៏សំខាន់នេះឡើងវិញពីជំងឺ។ អនុសាសន៍ទូទៅ និងងាយស្រួលបំផុតពីគ្រូពេទ្យគឺគ្រាន់តែជាប្រយោគសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះ។បន្តអាន “Erectile dysfunction preventive strategy with physical activity“

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

Paraphimosis គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃប្រព័ន្ធ urological មួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់។ វាជាស្ថានភាពមួយនៅពេលដែលស្បែកគ្របក្បាលលិង្គជាប់នៅខាងក្រោយក្បាលលិង្គ។ វាកើតឡើងញឹកញាប់ជាងចំពោះសុភាពបុរសដែលមិនបានកាត់ស្បែក។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពី etiology និងការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៃរឿងនេះបន្តអាន “Paraphimosis: True Urologic emergency“

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d អ្នកសរសេរប្លុកចូលចិត្តនេះ៖