fbpx

កម្រងសំនួរ ៖ការវាយតម្លែលើការឈឺចាប់នៃជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ NIH-CPSI Questionnaire

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
FB បណ្ឌិត សូរ៉ាវី
Soarawee Weerasopone, MD

អ្នកឯកទេសខាងរោគវិទ្យា
មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ គឺជាអាការៈនៃការឈឺមួយប្រភេទដែលផ្តោតផ្ទាល់ទៅលើបរិវេណកញ្ចូញគូថនិងរន្ធគូថ, ប្រដាប់បន្តពូជ ឬមួយអាចមានអាការៈឈឺចាប់ពាសពេញអាងត្រគាកតែម្តង។ មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យអាការៈជម្ងឺនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹកនោម ត្រូវតែសាកសួរប្រវត្តិនៃការឈឺ ការត្រួតពិនិត្យសារពាង្គកាយ និងការធ្វើតេស្តតាមដានណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយមានភាពប្រាកដថាការឈឺចាប់ដែលអ្នកជម្ងឺត្អូញត្អែនេះពិតជាការឈឺចាប់ដែលបណ្តាលមកពីអាការៈនៃការឈឺអាងត្រគាកពិតប្រាកដមែន។ ជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ វាជាប្រភេទជម្ងឺដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកព្យាបាល ដែលតម្រូវអោយអ្នកជម្ងឺនិងគ្រូពេទ្យមានការយល់ច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពពិតនៃជម្ងឺ និងតម្រូវអោយអ្នកជម្ងឺនិងគ្រូពេទ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នា។

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
រោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ គឺជាស្ថានភាពពិបាកព្យាបាល។

ដោយសារជម្ងឺនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៃអាការៈដែលបង្ហាញ ដូច្នេះហើយទើបតម្រូវអោយមានការកត់ត្រាគ្រប់ទម្រងការនៃការអាការៈដែលអ្នកជម្ងឺត្អូញត្អែដើម្បីរក្សាទុកជាទិនន្ន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីកម្រងសំនួរដែលមានទម្រង់បទដ្ឋានជាលក្ខណៈសាកល NIH-CPSI or National Institute of Health ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការៈការឈឺនៃជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃមួយនេះ។

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
ការយល់ដឹង និងទំនាក់ទំនងល្អរវាងវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺនឹងធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃការព្យាបាលជាអតិបរមា។
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកជម្ងឺ______________________________________
កាលបរិច្ឆេទ______________________________________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត______________________________________

កម្រងសំណួរនៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ។

សូមធ្វើការគូសរង្វង់លើចម្លើយដែលវាបង្ហាញអំពីអាការៈរបស់លោកអ្នក

ឈឺនិងពិបាកក្នុងខ្លួន

  1. រយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ តើអ្នកទទួលអារម្មណ៍ឈឺឬពិបាកក្នុងខ្លួននៃបរិវេណណាមួយនៃរាងការរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? (ជ្រើសឆ្លើយថា មែន ឬមិន)
បរិវេណចន្លោះរន្ធគូថនិងពងស្វាសមែនមិន
ពងស្វាសមែនមិន
ចុងប្រដាប់ភេទ (មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការនោមឈឺ)មែនមិន
ក្រោមចង្កេះរបស់អ្នក ម្តុំថ្ងាសប្រដាប់ភេទ ឬម្តុំប្លោកនោមមែនមិន
  1. រយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ តើអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថា? (ជ្រើសឆ្លើយថា មែន ឬមិន)
ឈឺ ឬក្រហាយពេលនោម?មែនមិន
ឈឺចាប់ និងពិបាកក្នុងខ្លួនក្នុងពេលរួមភេទ ឬក្រោយពេលរួមភេទ (ចេញទឹកកាម)មែនមិន
  1. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​ការ​ឈឺចាប់ ឬ​មិន​ស្រួល​ក្នុង​តំបន់​ណា​មួយ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​មុន​នេះ​ប៉ុន្មាន​ដង? (ជ្រើសរើសជម្រើសមួយខាងក្រោម)
ក.            មិនដែលសោះ
ខ.            កម្រណាស់
គ.            មានពេលខ្លៈ
ឃ.            ញឹកញាប់
អ៊ី            ជាធម្មតា
f.            តែងតែ
  1. តើលេខមួយណាដែលបញ្ជាក់ពីកម្រិតឈឺចាប់ជាមធ្យមឬភាពពិបាកក្នុងខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលវាធ្វើទុក្ខដល់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយ? (ជ្រើសយកជម្រើសមួយនៃចម្លើយ)
ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI

ការនោម

  1. តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចនោមអោយអស់ក្នុងពេល១លើកនៃការនោម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            តិចជាង១ដងក្នុងរយៈពេល៥ដង
គ.            តិចជាងពាក់កណ្តាលដង
ឃ.            ប្រហែលកន្លះដង
អ៊ី            ច្រើនជាងកន្លះដង
f.            ភាគច្រើនតែម្តង
  1. តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវទៅនោមម្តងទៀតបន្ទាប់ពីចន្លោះ២ម៉ោងដែលអ្នកទើបនោមហើយ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            តិចជាង១ដងក្នុងរយៈពេល៥ដង
គ.            តិចជាងពាក់កណ្តាលដង
ឃ.            ប្រហែលកន្លះដង
អ៊ី            ច្រើនជាងកន្លះដង
f.            ភាគច្រើនតែម្តង

អាការៈដែលប៉ះពាល់

  1. តើអាការៈមួយនេះវាបានរំខានអ្នកមិនអោយធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកធ្លាប់តែធ្វើដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនក្រោកទេ
ខ.            មានបន្តិចបន្តួចដែរ
គ.            មានខ្លះដែរ
ឃ.            ខ្លាំងណាស់
  1. តើអ្នកគិតថាអាការៈនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនក្រោកទេ
ខ.            មានបន្តិចបន្តួចដែរ
គ.            មានខ្លះដែរ
ឃ.            ខ្លាំងណាស់

គុណភាពនៃជីវិត

  1. ប្រសិនបើអ្នកបន្តរស់នៅជាមួយនឹងអាការៈដែលទើបតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា? (ជ្រើសយកមួយជម្រើស)
ក.            រីករាយចិត្តណាស់
ខ.            រីករាយ
គ.            ភាគច្រើនគឺពេញចិត្ត
ឃ.            លាយគ្នា
អ៊ី            ភាគច្រើនគឺមិនពេញចិត្ត
f.            មិនរីករាយ
g.            ពិបាកទ្រាំណាស់

ពិន្ទុនៃដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីកម្រិតការឈឺចាប់នៃអាការៈជម្ងឺដែលអ្នកកំពុងទទួលរង

ការឈឺចាប់______________________________________
អាការៈនៃប្រព័ន្ធបង្ហួរនោម______________________________________
គុណភាពនៃជីវិត______________________________________

ការគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាការឈឺចាប់អាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃត្រូវការការទៅជួប OPD ជាច្រើនដងសម្រាប់ការកែតម្រូវថ្នាំ ព្រោះមិនមានការព្យាបាលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបនោះទេ។

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ឥតគិតថ្លៃ ១
ឥតគិតថ្លៃ ២
WeChat
WhatsApp BW ៣
Telegram ចុងក្រោយ
ជួរ

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

ភាវៈស្បែកចុងលឹង្គគាំងជាប់នឹងគន្លាក់ក្បាលលឹង្គ Paraphimosis

Paraphimosis គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃប្រព័ន្ធ urological មួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់។ វាជាស្ថានភាពមួយនៅពេលដែលស្បែកគ្របក្បាលលិង្គជាប់នៅខាងក្រោយក្បាលលិង្គ។ វាកើតឡើងញឹកញាប់ជាងចំពោះសុភាពបុរសដែលមិនបានកាត់ស្បែក។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពី etiology និងការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៃរឿងនេះអានបន្ត “Paraphimosis: True Urologic emergency“

stapler ការកាត់ស្បែក

Circumcision Stapler: ជាមធ្យោបាយល្អជាងសម្រាប់ការកាត់ស្បែក

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកពីបច្ចេកទេសកាត់ស្បែកថ្មី ដែលហៅថា Circumcision stapler។ ការវះកាត់​កាត់​ស្បែក គឺជា​ប្រតិបត្តិការ​ញឹកញាប់​បំផុត​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់ធ្វើ​នៅ​គ្លីនិក Urology ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​អំពី​ការ​ថយ​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នូវ​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​តាម​ផ្លូវ​ភេទ​ដូច​ជា​ជំងឺ​ដំបៅ​ប្រដាប់​ភេទ មេរោគ​ Human papillomavirus (HPV) ឬ​សូម្បី​តែ​មនុស្ស។អានបន្ត “Circumcision Stapler: A better way for circumcision“

អាការៈនៃជម្ងឺរមួលនិងហើមអណ្ឌៈ(ពងស្វាស់)ជាអន្លើៗ
វាជាអាការៈរោគដែលពិបាកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាល

អាការៈនៃជម្ងឺរមួលនិងហើមអណ្ឌៈ(ពងស្វាស់)ជាអន្លើៗ វាជាអាការៈរោគដែលពិបាកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាល

ខ្ញុំបានឃើញករណីជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺពងស្វាសកម្រិតមធ្យម ពេញមួយការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែក urological ។ អ្នកជំងឺតែងតែនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការឈឺចាប់ពងស្វាសខ្លាំង។ ការឈឺចាប់ពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ ធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីដេកលើគ្រែ ហើយយំស្រែករកជំនួយ។ ទីមួយអានបន្ត “Intermittent Testicular Torsion: Difficult clinical diagnosis“

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកឱ្យការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
អ្នកសរសេរប្លុក %d ដូចនេះ៖