កម្រងសំនួរ ៖ការវាយតម្លែលើការឈឺចាប់នៃជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ NIH-CPSI Questionnaire

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
វេជ្ជបណ្ឌិត Pom Getbutton
Soarawee Weerasopone, MD

អ្នកឯកទេសខាងរោគវិទ្យា
មន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា
We Wellness clinicឈុនបុរី ប្រទេសថៃ

ជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ គឺជាអាការៈនៃការឈឺមួយប្រភេទដែលផ្តោតផ្ទាល់ទៅលើបរិវេណកញ្ចូញគូថនិងរន្ធគូថ, ប្រដាប់បន្តពូជ ឬមួយអាចមានអាការៈឈឺចាប់ពាសពេញអាងត្រគាកតែម្តង។ មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យអាការៈជម្ងឺនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹកនោម ត្រូវតែសាកសួរប្រវត្តិនៃការឈឺ ការត្រួតពិនិត្យសារពាង្គកាយ និងការធ្វើតេស្តតាមដានណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយមានភាពប្រាកដថាការឈឺចាប់ដែលអ្នកជម្ងឺត្អូញត្អែនេះពិតជាការឈឺចាប់ដែលបណ្តាលមកពីអាការៈនៃការឈឺអាងត្រគាកពិតប្រាកដមែន។ ជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃ វាជាប្រភេទជម្ងឺដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកព្យាបាល ដែលតម្រូវអោយអ្នកជម្ងឺនិងគ្រូពេទ្យមានការយល់ច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពពិតនៃជម្ងឺ និងតម្រូវអោយអ្នកជម្ងឺនិងគ្រូពេទ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នា។

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
រោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ គឺជាស្ថានភាពពិបាកព្យាបាល។

ដោយសារជម្ងឺនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៃអាការៈដែលបង្ហាញ ដូច្នេះហើយទើបតម្រូវអោយមានការកត់ត្រាគ្រប់ទម្រងការនៃការអាការៈដែលអ្នកជម្ងឺត្អូញត្អែដើម្បីរក្សាទុកជាទិនន្ន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីកម្រងសំនួរដែលមានទម្រង់បទដ្ឋានជាលក្ខណៈសាកល NIH-CPSI or National Institute of Health ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការៈការឈឺនៃជម្ងឺឈឺអាងត្រគាករាំរ៉ៃមួយនេះ។

ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI
ការយល់ដឹង និងទំនាក់ទំនងល្អរវាងវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺនឹងធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃការព្យាបាលជាអតិបរមា។
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកជម្ងឺ______________________________________
កាលបរិច្ឆេទ______________________________________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត______________________________________

កម្រងសំណួរនៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ។

សូមធ្វើការគូសរង្វង់លើចម្លើយដែលវាបង្ហាញអំពីអាការៈរបស់លោកអ្នក

ឈឺនិងពិបាកក្នុងខ្លួន

  1. រយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ តើអ្នកទទួលអារម្មណ៍ឈឺឬពិបាកក្នុងខ្លួននៃបរិវេណណាមួយនៃរាងការរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? (ជ្រើសឆ្លើយថា មែន ឬមិន)
បរិវេណចន្លោះរន្ធគូថនិងពងស្វាសមែនមិន
ពងស្វាសមែនមិន
ចុងប្រដាប់ភេទ (មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការនោមឈឺ)មែនមិន
ក្រោមចង្កេះរបស់អ្នក ម្តុំថ្ងាសប្រដាប់ភេទ ឬម្តុំប្លោកនោមមែនមិន
  1. រយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ តើអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថា? (ជ្រើសឆ្លើយថា មែន ឬមិន)
ឈឺ ឬក្រហាយពេលនោម?មែនមិន
ឈឺចាប់ និងពិបាកក្នុងខ្លួនក្នុងពេលរួមភេទ ឬក្រោយពេលរួមភេទ (ចេញទឹកកាម)មែនមិន
  1. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​ការ​ឈឺចាប់ ឬ​មិន​ស្រួល​ក្នុង​តំបន់​ណា​មួយ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​មុន​នេះ​ប៉ុន្មាន​ដង? (ជ្រើសរើសជម្រើសមួយខាងក្រោម)
ក.            មិនដែលសោះ
ខ.            កម្រណាស់
គ.            មានពេលខ្លៈ
ឃ.            ញឹកញាប់
អ៊ី            ជាធម្មតា
f.            តែងតែ
  1. តើលេខមួយណាដែលបញ្ជាក់ពីកម្រិតឈឺចាប់ជាមធ្យមឬភាពពិបាកក្នុងខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលវាធ្វើទុក្ខដល់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយ? (ជ្រើសយកជម្រើសមួយនៃចម្លើយ)
ការវាយតម្លៃរោគសញ្ញាឈឺអាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃ៖ កម្រងសំណួរ NIH-CPSI

ការនោម

  1. តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចនោមអោយអស់ក្នុងពេល១លើកនៃការនោម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            តិចជាង១ដងក្នុងរយៈពេល៥ដង
គ.            តិចជាងពាក់កណ្តាលដង
ឃ.            ប្រហែលកន្លះដង
អ៊ី            ច្រើនជាងកន្លះដង
f.            ភាគច្រើនតែម្តង
  1. តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវទៅនោមម្តងទៀតបន្ទាប់ពីចន្លោះ២ម៉ោងដែលអ្នកទើបនោមហើយ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនមានបញ្ហានោះទេ
ខ.            តិចជាង១ដងក្នុងរយៈពេល៥ដង
គ.            តិចជាងពាក់កណ្តាលដង
ឃ.            ប្រហែលកន្លះដង
អ៊ី            ច្រើនជាងកន្លះដង
f.            ភាគច្រើនតែម្តង

អាការៈដែលប៉ះពាល់

  1. តើអាការៈមួយនេះវាបានរំខានអ្នកមិនអោយធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកធ្លាប់តែធ្វើដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនក្រោកទេ
ខ.            មានបន្តិចបន្តួចដែរ
គ.            មានខ្លះដែរ
ឃ.            ខ្លាំងណាស់
  1. តើអ្នកគិតថាអាការៈនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ? (ជ្រើសយកមួយចម្លើយ)
ក.            មិនក្រោកទេ
ខ.            មានបន្តិចបន្តួចដែរ
គ.            មានខ្លះដែរ
ឃ.            ខ្លាំងណាស់

គុណភាពនៃជីវិត

  1. ប្រសិនបើអ្នកបន្តរស់នៅជាមួយនឹងអាការៈដែលទើបតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា? (ជ្រើសយកមួយជម្រើស)
ក.            រីករាយចិត្តណាស់
ខ.            រីករាយ
គ.            ភាគច្រើនគឺពេញចិត្ត
ឃ.            លាយគ្នា
អ៊ី            ភាគច្រើនគឺមិនពេញចិត្ត
f.            មិនរីករាយ
g.            ពិបាកទ្រាំណាស់

ពិន្ទុនៃដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីកម្រិតការឈឺចាប់នៃអាការៈជម្ងឺដែលអ្នកកំពុងទទួលរង

ការឈឺចាប់______________________________________
អាការៈនៃប្រព័ន្ធបង្ហួរនោម______________________________________
គុណភាពនៃជីវិត______________________________________

ការគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាការឈឺចាប់អាងត្រគាករ៉ាំរ៉ៃត្រូវការការទៅជួប OPD ជាច្រើនដងសម្រាប់ការកែតម្រូវថ្នាំ ព្រោះមិនមានការព្យាបាលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបនោះទេ។

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ នៅទីនេះ.

ពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ
ការបដិសេធ 1
ការបដិសេធ ២
ប្រវត្តិ PE ស៊ើបអង្កេត
សេចក្តីជូនដំណឹង
WeChat
តេឡេក្រាម ១
WhatsApp
ជួរទី 1

ប្រធានបទនៅលើ សុខភាព​របស់​បុរស

វិធីព្យាបាលភាវៈកង្វះអ័រមនបុរសឬ hypogonadism លើបុរសដោយប្រើបច្ចេកទេស hCG monotherapy

ឥឡូវនេះមួយថ្ងៃសុភាពនារីមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងបញ្ហារោគសញ្ញា hypogonadism ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីជំនួសថ្មីដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រភេទនេះដោយប្រើការព្យាបាលដោយ hCG monotherapy ជាមួយនឹងថ្នាំផ្អែកលើភស្តុតាង។ យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ hypogonadism ចាប់ផ្តើមយឺតដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃភាពចាស់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយនេះគឺជានិយមន័យ។ ការថយចុះកម្តៅ…

តើអាត្រាជោគជ័យសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះក្នុងមួយខែមានប៉ុន្មានដង?

ការធ្វើផែនការគ្រួសារសម្រាប់សុភាពបុរសគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតនៅគ្លីនិក urology របស់ខ្ញុំ។ នៅពេលដែលសុភាពបុរសជាច្រើនបានមកសួរពីរបៀបធ្វើឱ្យដៃគូរបស់ពួកគេមានផ្ទៃពោះ ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតអំពីអត្រានៃការមានគភ៌ដែលអ្នកអាចរំពឹងទុកក្នុង 1 វដ្តរដូវ។ ជាដំបូងយើងត្រូវដឹងពីនិយមន័យនៃអត្រាមានផ្ទៃពោះ…

បំណកស្រាយការវិភាគទឹកកាមបុរស

ភាពគ្មានកូនរបស់បុរសគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការិយាល័យ andrology របស់ខ្ញុំ ហើយការធ្វើតេស្តមេជីវិតឈ្មោល ឬការវិភាគទឹកកាមគឺជាគន្លឹះក្នុងការបើកសោរសម្រាប់ដំណោះស្រាយនេះ។ តើភាពគ្មានកូនរបស់បុរសជាអ្វី? ភាពគ្មានកូនរបស់បុរសគឺត្រូវបានសង្ស័យនៅពេលដែលការបន្តពូជរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូមិនអាចមានគភ៌បន្ទាប់ពីការរួមភេទដោយមិនបានការពាររយៈពេល 1 ឆ្នាំ។ វាត្រូវបានបង្ហាញ; សម្រាប់ឡើង…

កំពុងផ្ទុក …

មាន​អ្វីមួយ​មិន​ប្រក្រតី។ សូមផ្ទុកទំព័រឡើងវិញនិង / ឬព្យាយាមម្តងទៀត។

ទុកការឆ្លើយតប

kmភាសាខ្មែរ
%d អ្នកសរសេរប្លុកចូលចិត្តនេះ៖