មានការបង្កររោគតែឥតមានអាការៈ Asymptomatic Bacteriuria តើនរណាខ្លៈត្រូវទទួលការព្យាបាល?

បញ្ហា bacteriuria asymptomatic ដែល​ជា​បញ្ហា​ទូទៅ​ទំនង​ជា​ច្រើន​ចំពោះ​ស្ត្រី​មាន​គភ៌​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្រូពេទ្យ​រោគ​ស្ត្រី​រំខាន​ស្ទើរ​តែ។ បន្ទាប់ពីពួកគេបានរកឃើញបញ្ហានេះអ្នកជំងឺតែងតែត្រូវបានផ្ទេរទៅការិយាល័យ Urology ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាបែបនេះមិនងាយកើតមានចំពោះតែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេដោយវិធីនេះយើងនឹងមុជទឹកបន្តអាន “Asymptomatic bacteriuria: Who need to be treated?”

kmភាសាខ្មែរ